Tárgymutató

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. december 12.-én megtartott közmeghallgatásáról

 

Rendeletek:  0 db

 

 

 

 

Határozatok:  0 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igrici község Önkormányzat Képviselő-testülete

3459 Igrici, Kossuth utca 57.     

IG-/278-22/2018.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Igrici község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 12.-én 1700 órától 1730 óráig, az önkormányzat Igrici, Kossuth utca 57. szám alatti házasságkötő termében megtartott közmeghallgatásról  

 

Jelen vannak: Kislászló Csaba polgármester, Tóth Sándor alpolgármester, Gábri Margit, Hunkó Pál képviselők, Burainé Hajdu Éva jegyző, lakosság részéről 3 fő

 

Távol van az ülésről: Ecsedi Éva, Földesi András, Tenczelné Tompa Ilona képviselők

 

Meghívottak neve:     Balog Éva intézményvezető

Nótár Zoltán elnök

Engi Adrienn pénzügyi asszisztens

Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető

 

Meghívottak közül megjelent: Balog Éva intézményvezető

Engi Adrienn pénzügyi asszisztens

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető

 

 

Kislászló Csaba polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel a 7 testületi tag közül 4 fő jelen van. Javaslatot tett a jegyzőkönyvet hitelesítők személyére és a Képviselő-testület egyhangúan Gábri Margit és Hunkó Pál képviselőket jelölte ki erre a tisztségre.

 

Meghívóban szereplő napirendi pontok:

 

 1. Közmeghallgatás tartása

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 1. Indítványok, javaslatok

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

 

 1. Közmeghallgatás tartása

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 1. Indítványok, javaslatok

 

Tárgyalt napirendi pontok:

 

 1. Közmeghallgatás tartása:  

 

Kislászló Csaba polgármester: Az alábbi témákban tájékoztatta a lakosságot:

 • Tájékoztatást adott az önkormányzat által beadott, elnyert, folyamatban lévő és megvalósított pályázataival kapcsolatban. Elmondta, hogy az elnyert pályázatok anyagi forrása nem fed le minden kiadást, ezért az önkormányzat önerőt kell, hogy biztosítson a megvalósításhoz.
 • Tájékoztatást adott a jövő évi tervekről, többek között a bölcsőde építés terveiről, valamint belterületi út aszfaltozásáról és járda építéséről.
 • Elmondta, hogy a 035. hrsz.-ú út megépítését követően nagyobb lett a forgalom a Rákóczi és a Petőfi utcán, így a két utca aszfaltburkolata szélére zúzalék kerül.
 • Elmondta, hogy a jövő évben sor kerülhet a Rákóczi utcán egy elhanyagolt ingatlan megvásárlására.
 • A munkagép megvásárlásáról tájékoztatta a jelenlévőket.
 • Az önkormányzat megvásárolta a Kossuth utca 7. szám alatti ingatlan kert részét.
 • Az önkormányzat ebben az évben is gondoskodott a település közterületeinek rendben tartásáról, az ingatlanok előtti füves területek kaszálásáról.
 • Tájékoztatást adott az önkormányzat által szervezett rendezvényekről, színházi előadásokról. A Biztos Kezdet Gyerekház és a Nyugdíjas Klub segítő közreműködőként folyamatosan részt vesz az önkormányzat rendezvényein.
 • Tájékoztatást adott a Biztos Kezdet Gyerekház, a Nyugdíjas Klub és a Szabadidősport Klub önálló tevékenységéről.
 • Az önkormányzat minden jogosult kérelmező részére tüzelőanyag támogatást biztosít a napokban.
 • A lakosság karácsonyi ajándékozására is sor kerül a jövő héten.
 • Elmondta, hogy 2019.12.19.-12.20.-án Karácsonyváró esték megtartására kerül sor.

 

Kérte a lakosság hozzászólását és kérdéseit.

 

Lakossági hozzászólás nem volt. Kislászló Csaba polgármester megköszönte a lakosság megjelenését és a közmeghallgatást bezárta.

 

 

 

Kmft.

 

 

 

Kislászló Csaba                                                                   Burainé Hajdu Éva  

polgármester                                                                         jegyző

 

 

 

 

Gábri Margit                                                                       Hunkó Pál  

képviselő                                                                                képviselő