Tárgymutató

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

  1. december 12.-én megtartott közmeghallgatásáról

 

 

Határozatok: 0 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igrici község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

3459 Igrici, Kossuth utca 57/A. 

IG-/335-7/2019.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Igrici község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 12.-én 1300 órától 1320 óráig az Önkormányzat Igrici, Kossuth utca 57/A. szám alatti iroda helyiségében megtartott közmeghallgatásáról

 

Jelen vannak: Nótár Zoltán elnök, Farkas Teodóra elnök-helyettes, Farkas Éva képviselő, a lakosság részéről érdeklődő nem volt

 

Távol vannak: Benkéné Szűcs Judit Elvira és Szűcsné Farkas Elvira képviselők

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Kislászló Csaba polgármester

Burainé Hajdu Éva jegyző

Engi Adrienn pénzügyi asszisztens

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető, jegyző megbízásából

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Engi Adrienn pénzügyi asszisztens

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető, jegyző megbízásából

 

 

Nótár Zoltán elnök: Köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel azon az 5 testületi tag közül 3 fő jelen van. Bejelenti, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a jegyzőkönyvet az elnök és az elnök-helyettes írja alá.

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan, a kiküldött hirdetményben foglalt napirenddel megegyezően az alábbiak szerint fogadott el:

 

Meghívóban feltüntetett napirend:

 

  1. Közmeghallgatás tartása

Előadó: Nótár Zoltán elnök

 

Tárgyalásra elfogadott napirend:

 

  1. Közmeghallgatás tartása

Előadó: Nótár Zoltán elnök

 

 

Napirendi pontok tárgyalása:

 

  1. Közmeghallgatás tartása:   

 

 

 

Nótár Zoltán elnök: Tájékoztatta a jelenlévőket a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi helyzetéről.

 

A beszámolóval kapcsolatban észrevétel nem volt.

 

Nótár Zoltán elnök a közmeghallgatást bezárta.

 

 

Kmft.

 

 

 

Nótár Zoltán                                                                        Farkas Teodóra                   

elnök                                                                                     elnök-helyettes