Tárgymutató

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. november 13.-án megtartott nyílt üléséről

 

Rendeletek:  3 db

 

 • 10/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelet: Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • 11/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelet: az Igrici község nemzeti vagyonáról szóló 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

–          12/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelet: A szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról

 

 

 

Határozatok:  db

 

 • 102/209.(XI.13.) Önkormányzati Határozat: Külterületi ingatlan eladása
 • 103/209.(XI.13.) Önkormányzati Határozat: Belterületi ingatlan eladása
 • 104/209.(XI.13.) Önkormányzati Határozat: „A” típusú BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat elbírálása
 • 105/209.(XI.13.) Önkormányzati Határozat: Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítése
 • 106/209.(XI.13.) Önkormányzati Határozat: Igrici Százszorszép Óvoda és Igrici Konyha energetikai korszerűsítése pályázathoz anyagi fedezet biztosítása
 • 107/209.(XI.13.) Önkormányzati Határozat: 47/2018.(X.8.) Önkormányzati Határozat módosítása
 • 108/209.(XI.13.) Önkormányzati Határozat: Igrici Konyha Szervezeti és Működési Szabályzata
 • 109/209.(XI.13.) Önkormányzati Határozat: Igrici Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
 • 110/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat: Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3459 Igrici, Kossuth utca 57.     

IG-/278-21/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 13.-án 1715 órától 1810 óráig, az önkormányzat Igrici, Kossuth utca 57. szám alatti tanácskozó termében megtartott nyílt testületi üléséről

 

Jelen vannak: Kislászló Csaba polgármester, Tóth Sándor alpolgármester, Ecsedi Éva, Földesi András, Hunkó Pál, Tenczelné Tompa Ilona képviselők, Burainé Hajdu Éva jegyző

 

Távol van: Gábri Margit képviselő

 

Meghívott neve:    Balog Éva intézményvezető

Nótár Zoltán elnök

Engi Adrienn pénzügyi asszisztens

Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető

 

Meghívott megjelent:     Balog Éva intézményvezető

Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető

 

 

Kislászló Csaba polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 testületi tag közül 6 fő jelen van. Javaslatot tett a jegyzőkönyvet hitelesítők személyére és a Képviselő-testület Ecsedi Éva és Tenczelné Tompa Ilona képviselőket jelölte ki erre a tisztségre.

 

Meghívóban szereplő napirendi pontok:

 

 • Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alkotása

Előadó: Burainé Hajdu Éva jegyző

 • Igrici község nemzeti vagyonáról szóló 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Burainé Hajdu Éva jegyző

 • Szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról szóló rendelet alkotása

Előadó: Burainé Hajdu Éva jegyző

 • Ingatlan értékesítés iránti kérelem

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kérelem elbírálása

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Indítványok, javaslatok

 

A Képviselő-testület 6  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a kiküldött meghívóban szereplő sorrendben az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

 

Tárgyalt napirendi pontok:

 

 • Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alkotása

Előadó: Burainé Hajdu Éva jegyző

 • Igrici község nemzeti vagyonáról szóló 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Burainé Hajdu Éva jegyző

 • Szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról szóló rendelet alkotása

Előadó: Burainé Hajdu Éva jegyző

 • Ingatlan értékesítés iránti kérelem

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kérelem elbírálása

Előadó: Kislászló Csaba polgármester

 • Indítványok, javaslatok

 

 

 • Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet alkotása:

 

Kislászló Csaba polgármester és Burainé Hajdu Éva jegyző: A napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett rendeleti  javaslat:

 

Az előterjesztett rendeleti javaslat a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

 

Az előterjesztett rendeleti javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a következő rendeletet:

 

Igrici község Önkormányzata Képviselő-testülete

10/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelete

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Igrici Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőkert rendeli el

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, jelképei

 

1.§

(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Igrici Község Önkormányzata

 

(2) Az önkormányzat székhelye: 3459. Igrici, Kossuth utca 57.

 

(3) Igrici község Önkormányzata jelképként címert és zászlót használ.

 

(4) Az Önkormányzati jelképek használatának rendjét önálló rendelet szabályozza.

 

 1. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

A képviselő-testület feladat- és hatásköre

 

2.§

(1) Az önkormányzati jogok az Alaptörvényben rögzítettek szerint illetik meg az önkormányzatot.

(2) Az önkormányzat köteles ellátni a törvényben előírt feladatokat, ezen túlmenően önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önkormányzat szakágazati besorolását, valamint alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását a rendelet 4. függelék tartalmazza.

(3) Az önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköröket lát el.

(4) Az önkormányzat az (3) bekezdés szerinti feladatellátása során – törvényben meghatározottak szerint – intézi a helyi közügyeket, gyakorolja a helyi közhatalmat, és megteremti a helyben biztosítható közfeladatok ellátásának feltételrendszerét.

(5) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha

1.ellátása nem sérti más települések érdekeit,

2.nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,

3.megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,

4.ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

(6) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:

1.az egyházi tulajdonú temető fenntartásában való közreműködésről.

 1. önszerveződő közösségek, szervezetek működésének támogatásáról

(7) Az önként vállalt feladatok megvalósíthatósága tárgyában a képviselő-testület, az éves költségvetési rendeletben – forrásbiztosítással – dönt.

3.§

(1) A képviselő-testület az alábbi hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:

 1. a) szociális étkezésre való jogosultság elbírálása.
 2. b) települési támogatás-lakhatási támogatás pénzbeli formában elbírálása
 3. c) rendkívüli települési támogatás- természeti csapás, elemi kár (talajvíz kivételével), bűncselekmény áldozata esetén való elbírálása
 4. d) rendkívüli települési támogatás- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás elbírálására
 5. e) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a tárgyévi költségvetési rendeletben foglalt összeghatárig
 6. f) dönt a közterület-használati engedély iránti kérelmek tárgyában
 7. g) dönt a településképi véleményezési eljárásban.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti hatáskörei gyakorlása során a képviselő-testület szociális rendelete szerinti előírásokat köteles betartani.

(3) A képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit a Mötv. 42. §-a tartalmazza.

A munkaterv

4.§

(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése és előterjesztése a polgármester feladata.

(2) A munkaterv tervezetének elkészítéséhez a polgármester javaslatot kér:

1.valamennyi képviselő-testületi tagtól,

2.a képviselő-testület bizottságaitól,

3.a jegyzőtől,

4.a polgármester által meghatározott szervektől,

5.a fontosabb közszolgáltatást végző szervezetektől és az önkormányzat által alapított illetve fenntartott intézmények vezetőitől.

 

 

A képviselő-testület üléseinek összehívása, vezetése, tanácskozási rendje

 

5.§

 

(1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart.

 

(2) A polgármester és az alpolgármester funkciójának betöltetlensége, vagy akadályoztatásuk esetén az ülést az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le.

(3) Az ülés meghívóját a testületi ülés előtt legalább három nappal korábban kapják kézhez a képviselők, amennyiben írásos anyag is készült, azzal együtt.

(4) A képviselő-testület ülésének helyéről, idejéről, napirendjéről a lakosságot a meghívónak az ülést megelőzően 3 nappal a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége hirdetőtábláján történő kifüggesztésével tájékoztatja a jegyző.

 

6.§

 

(1) Ha az ülés határozatképtelen, akkor 8 napon belül ismét össze kell hívni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztések formájáról – a jogszabályokban előírtak kivételével – döntsön.

 

(3) A testületi ülésre előterjesztést tehet a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke is az általa képviselt nemzetiséget érintő ügyekben.

 

(4) A nyílt képviselő-testületi ülésen állandó tanácskozási joggal vesz részt az önkormányzat intézményvezetője, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke és a költségvetési ügyintéző.

 

 

 

A települési képviselő, az képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok, az ülés rendjének fenntartása és az annak érdekében hozható intézkedések

 

                                                                       7.§

 

(1) A települési képviselő – az Mötv. által meghatározottakon túl – köteles

 

 1. a) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,
 2. b) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,
 3. c) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

             

(2) A tanácskozás rendjének fenntartására a polgármester, illetve távolétében az ülést vezető feladata.

Ennek érdekében:

 

 1. a) a nyilvános képviselő-testületi ülésen az érdemi munka folyamatosságának biztosítása érdekében a lakosság hozzászólását, a hozzászólások idejét esetileg szabályozhatja,

 

 1. b) rendbontás esetén a terem elhagyására kötelezheti a nem testületi tag rendbontót.

 

(3) A képviselői személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása

esetén a meghozott önkormányzati határozat végrehajtását fel kell függeszteni, és az ügyet az

érintettség ismeretében újra kell tárgyalni oly módon, hogy a mulasztó képviselő az ügyben

szükségessé vált új döntéshozatalban nem vehet részt.

 

(4) A képviselő összeférhetetlenségével, az összeférhetetlenségi eljárással, a méltatlansággal, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel és eljárással kapcsolatosan az Mötv. szabályai az irányadóak.

 

A nyilvánosság biztosítása

 

8.§

 

(1) A képviselő-testület ülései – a zárt ülés kivételével – nyilvánosak.

 

(2) A választópolgárok a nyilvános képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit hivatali munkaidőben, valamint az önkormányzat honlapján tekinthetik meg.

(3)  A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe a Képviselő-testület tagja, a tárgyban közvetlenül érdekelt vagy annak hivatalos megbízottja, a Megyei Kormányhivatal vezetője, továbbá a jegyző tekinthet be. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános.

 

Döntéshozatali eljárás és a szavazás módja

 

9.§

(1) A képviselő-testület nyílt szavazással határozatot hoz és rendeletet alkot.

(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

(3) Titkos szavazást kell tartani a Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben, ha a Képviselő-testület minősített többséggel titkos szavazást határoz el. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le.

 

 

 

Rendeletalkotás és határozathozatal

 

10.§

(1) A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést polgármesternek kell benyújtani. A Képviselő-testület a rendeletek előkészítésére külön bizottságot hozhat létre.

 

(2) A rendeletet a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége hirdetőtábláján kell kihirdetni.

 

(3) A rendeletet az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

 

 

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

 

11.§

 

(1) A jegyzőkönyvet a polgármester, távolléte esetén az ülést vezető, a jegyző, távolléte esetén a megbízott személy és két hitelesítő írja alá. A hitelesítőket a napirendek elfogadása előtt az ülést vezető jelöli ki.

 

(2) A jegyzőkönyv irattári példányához a jegyző mellékeli:

 1. a) a meghívót,
 2. b) az írásos előterjesztéseket,
 3. c) az elfogadott rendeleteket, és
 4. d) a jelenléti ívet.

 

(3) A jegyző a jegyzőkönyveket mellékleteikkel együtt évente bekötteti és irattárba helyezi.

 

 

A lakossági fórum,  közmeghallgatás

 

12.§

 

(1) A képviselő-testület által, évente egy alkalommal meghirdetett közmeghallgatásra

a lakosság meghívásáról nyolc nappal korábban hirdetmények útján a jegyző gondoskodik.

 

(2) A képviselő-testület falugyűlés összehívását minősített többséggel rendeli el.

 

(3) A falugyűlésről a lakosság értesítése a polgármester feladata.

III.  Az önkormányzat intézményei, szervei, jogállásuk, feladataik

A települési képviselő

 1. §

(1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv, valamint e rendelet határozza meg.

(2) A képviselő-testület tagja a község egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választók érdekeit.

(3) A települési képviselő:

 1. a) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen-vagy legkésőbb 30 napon belül írásban – érdemi választ kell adni (Mötv. 32.§ (2) bek. b) pontja).
 2. b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell, illetőleg kérésére véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
 3. c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását.
 4. d) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.
 5. e) a képviselő-testület hivatalától a jegyzőn keresztül igényelheti a képviselő-testület munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli ügyekben közreműködését.

(4) Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

(5) A képviselők tiszteletdíjáról a képviselő-testület rendeletet alkotott.

(6) A képviselő összeférhetetlenségére az Mötv. 36-37.§-ában foglaltak az irányadók. Az összeférhetetlenségi bejelentést az ok megjelölésével a polgármesternél kell előterjeszteni.

(7) A képviselő az Mötv. 39.§ (1) bekezdése szerint vagyon-nyilatkozatot köteles tenni. A vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza.

A polgármester, alpolgármester

14.§

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2)  A polgármester – törvényben meghatározottakon túli – feladata különösen:

1.a község fejlődésének elősegítése,

2.a helyi közszolgáltatások fejlesztésének elősegítése,

3 a község vagyonának megőrzése és gyarapítása,

4.a községgazdálkodás,

5.a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének a biztosítása,

6.a képviselő-testület működési feltételeinek a megteremtése, munkájának megszervezése, összehangolása,

7.a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtása, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése,

8.a lakosság összeszerveződő közösségeinek a támogatása, az együttműködés kialakítása,

9.a nyilvánosság megteremtése, a helyi fórumok szervezése,

10.az önkormányzati saját intézmények működésének ellenőrzése, segítése.

(3) A polgármester képviselő-testület működésével összefüggő feladata különösen a képviselők munkájának segítése.

(4) A polgármester állandó- és eseti bizottságok működésével összefüggő jogkörei:

 1. a) indítványozhatja a bizottság összehívását,
 2. b) gondoskodik a bizottságok tevékenysége előkészítése és összehangolása érdekében a megfelelő tájékoztatásukról,
 3. c) ellenőrzi a bizottságok határozatainak, javaslatainak intézését, a bizottságokkal kapcsolatos hivatali tevékenységet.

(5) Polgármester részére feladatokat a jogszabályokon túl, a képviselő-testület állapíthat meg.

(6) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, rendkívüli testületi ülést összehívására sem lehetőséget biztosító körülmény fennállása esetén, dönthet olyan pályázatok benyújtásáról – továbbá aláírhatja a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat -, amelyekhez önkormányzati saját forrást nem kell biztosítani.

 

(7) A polgármester – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – az alábbi halaszthatatlan ügyekben dönt:

 

 1. 000 forintot meg nem haladó kötelezettségvállalás,
 2. vis major ügyek.

 

(8) A Képviselő-testület saját tagjai közül polgármester javaslatára titkos szavazással, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(9) Az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését a képviselő-testület a jogszabály keretei között határozza meg.

(10) Ha a polgármester és az alpolgármesteri tisztségek egyidejűleg nincsenek betöltve, illetve tartósan akadályoztatva vannak tisztségük ellátásában, ez esetben a Képviselő-testület összehívására, működésére, az ülés vezetésére vonatkozóan a hatáskört az Ügyrendi Bizottság elnöke gyakorolja.

A képviselő-testület bizottságai

15.§

(1) A Képviselő-testület saját tagjai sorából 3 tagú Ügyrendi Bizottságot hoz létre, tagjainak névsorát a 2. függelék tartalmazza

(2) Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

 1. a) az ügyrendi kérdések véleményezése,
 2. b) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó bérek, tiszteletdíjak, fegyelmi vétségek véleményezése,
 3. c) a vagyonnyilatkozatok vizsgálata – nyilvántartása, kezelése és őrzése -,
 4. d) az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés megvizsgálása és javaslattétel a döntésre a Képviselő-testület felé,
 5. e) titkos szavazások lebonyolítása.

 

(3) A Képviselő-testület saját tagjai sorából 3 tagú Településfejlesztési Bizottságot hoz létre, tagjainak névsorát a 3. függelék tartalmazza.

 

(4) A Településfejlesztési Bizottság feladatai:

 1. a) önkormányzat tulajdonában levő használaton kívüli eszköz értékesítése
 2. b) a településfejlesztéssel és a
 3. c) környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek, előterjesztések előzetes véleményezése.

(5) A képviselő-testület meghatározott feladatkörök ellátására ideiglenes /ad hoc/ bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság elnöke minden esetben csak képviselő lehet.

(6) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy a meghívót és az előterjesztéseket legalább az ülést megelőző 3 nappal kézhez kapják az érintettek. A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyző. A bizottság működésére egyéb esetekben a képviselő-testület működési szabályai az irányadók.

(7) A bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége látja el.

(8) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke (akadályoztatása esetén megbízott tagja) és egy tagja írja alá.

 

Az önkormányzat hivatala

16.§

 

 • Tiszatarján község önkormányzata, Gelej Község önkormányzata és Igrici Község Önkormányzata és Tiszadorogma Község Önkormányzata Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) néven közös önkormányzati hivatalt hozott létre.

 

(2) A Hivatal működésére, szervezetére vonatkozó szabályokat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás és az alapító okirat tartalmazza.

 

(3) A kirendeltségek megnevezése:

 

 1. a) Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége
 2. b) Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Geleji Kirendeltsége
 3. c) Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Tiszadorogmai Kirendeltsége

(4) A Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal vezetője a jegyző.

 

Az önkormányzat intézményei

 

17.§

 

(1) Az önkormányzat „Igrici Százszorszép Óvoda” és „Igrici Konyha” néven intézményeket hozott létre.

 

(2) Az intézmények jogállását, feladatait az intézmények alapító okirata tartalmazza.

 

 

A jegyző

 

18.§

(1) A jegyzői állás teljes munkaidős.

(2) A jegyző vezeti a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt.

(3) A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében:

 1. előkészíti a képviselő-testület, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket;
 2. ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat;
 3. a képviselő-testületi ülésen az előterjesztés vitájában, a szavazás előtt bármely javaslatot érintően törvényességi észrevételt tehet.

(4) A jegyző és az aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő a hivatalban alkalmazásban álló, legmagasabb fizetési osztályba besorolt igazgatási ügyintéző látja el.

(5) A képviselő-testület egy fő teljes munkaidős aljegyző kinevezését engedélyezi.

 

Társulások

 

19.§

(1) A képviselő-testület feladatainak ellátása érdekében dönthet társulás létrehozásáról, abban való részvételről. A társulásban való részvétel feltétele a társulási szerződés képviselő-testület által, minősített többséggel hozott határozattal történő jóváhagyása.

(2) A társulások jegyzékét a 4. függelék tartalmazza.

(3) A képviselő-testület társulásokra átruházott hatásköreit az 1. melléklet tartalmazza.

 

 

Együttműködés a nemzetiségi önkormányzattal

20.§

(1) Az önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében eleget tesz a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt kötelezettségeinek, így különösen annak, hogy – a település nemzetiségi önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltak szerint – biztosítja a működéséhez szükséges feltételeket. Az együttműködési megállapodást a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Igrici községben, közvetlenül megválasztott roma települési nemzetiségi önkormányzat működik.

(3) Az önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók értékeinek kifejezésre juttatása érdekében együttműködik a települési nemzetiségi önkormányzattal.

(4) Az önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, így különösen az Igrici, Kossuth utca 57/A . szám alatti épületben a helyiséghasználatot.

(5) Az önkormányzat a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége  útján gondoskodik a települési nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

(6) Az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ügyekben a települési nemzetiségi önkormányzatok elnöke, a nemzetiségi közügyek intézése érdekében a polgármesternél kezdeményezheti a képviselő-testület eljárását, ilyen ügyekről tájékoztatást kérhet, továbbá a képviselő-testület részére javaslatot tehet.

(7) A polgármester a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (a továbbiakban: Njtv.) előírtak szerint köteles a kezdeményezés, javaslat tárgyában történő döntéshozatal, illetve a tájékoztatás megadása iránt intézkedni.

(8) Azon előterjesztések esetében, amelyek vonatkozásában az Njtv. alapján a nemzetiségi önkormányzatot egyetértési, véleményezési jog illeti meg, azok beszerzéséről a polgármester gondoskodik.

(9) A (8) bekezdés szerinti véleményezési, egyetértési jog gyakorlására a véleményezési, egyetértési jog jogosultjának az erre irányuló kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére.

(10) A települési nemzetiségi önkormányzat az Njtv-ben rögzített egyetértési és vélemény-nyilvánítási jogának gyakorlása során az egyetértés tárgyában hozott döntést, a kialakított és írásba foglalt véleményt a nemzetiségi önkormányzat elnöke a polgármesternek küldi meg. A véleményezésre, egyetértésre jogosultak nyilatkozatának tartalmáról, a nyilatkozattétel elmaradásáról a képviselő-testületet az előterjesztő tájékoztatja.

 

A képviselő-testület gazdasági programja

 

21.§

 

(1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján működik.

 

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

 

22.§

 

Igrici Község Önkormányzata államháztartási szakágazati besorolását, valamint kormányzati funkció felsorolását a rendelet 4. függeléke tartalmazza.

 

 1. Záró rendelkezések

23.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 • Hatályát veszti Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII.24.) önkormányzati rendelete.

 

 

 

 1. melléklet Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló110/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI

 

1.A Képviselő-testület által a Dél-Borsodi Sürgősségi Betegellátási Társulásra átruházott

feladat-és hatáskörök:

 1. A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körében gondoskodik hétközi illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolásáról, közös működtetéséről Mezőcsát város városközponttal a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vételével.

2.A Képviselő-testület által a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra átruházott feladat-és hatáskörök

 1. A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)

bekezdés 19. pontja alapján meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok ellátása

3.A Képviselő-testület által a Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásra átruházott feladat-és hatáskörök

1 Az egészségügyi alapellátásáról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontja szerinti fogorvosi ügyeleti feladatok ellátása a 71/2017 (VI.19.) határozat alapján

 1. A Képviselő-testület által a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulásra átruházott feladat-és hatáskörök

a.) A társulás által fenntartott intézmény útján ellátott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) meghatározott feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

aa.) 63.§-ában meghatározott házi segítségnyújtást.

 1. ab) 64. §-ában meghatározott családsegítés,

ac.) 65/F. § – ában meghatározott nappali ellátás

b.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 39.§ 40 § és 40/A §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok.

 

 

 

 1. melléklet Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló110/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

 

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2018.(II.5.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Együttműködési megállapodás elfogadása Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött egyrészt Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat), másrészt Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat) között a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet alapján.

A megállapodás szabályainak kialakítása

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény,

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)  Korm. rendelet,

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

 

A megállapodás főbb területei

 

 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei
 2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás
 3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein.
 4. Az együttműködés egyéb területei

 

Részletes szabályok

 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei:

 

a)Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez biztosítja a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei az alábbiak szerint biztosítottak:

 • Az Igrici, Kossuth u. 57/A. sz. alatti önkormányzati ingatlan épületében havonta igény szerint, de legalább 32 órában biztosítja a tárgyi és technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését.

 

b)A Nemzetiségi Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények – közmeghallgatás, lakossági fórum –  megtartása érdekében az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsát évente 1 alkalommal ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget.

 

c)Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a testületi üléseinek előkészítését, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. Az Önkormányzat biztosítja a  Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátását.

 

d)A feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket az Önkormányzat viseli.

 

e)A költségvetés előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok ellátásért felelős: a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési ügyintézője és pénzügyi asszisztense. A feladatok ellátása jogszabály szerinti, illetve folyamatos.

 

2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás

 

Részletes szabályozás a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint.

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat külön elemi költségvetésben kell tervezni, a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni és önálló beszámolót kell készíteni.

Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat részére

– önálló fizetési számlát kell nyitni,

– gondoskodni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételről,

– gondoskodni kell adószám igényléséről.

 

2.1. Éves költségvetés tervezete

 

a)Az éves költségvetési tervezet összeállításához a költségvetési ügyintéző a költségvetési törvényből adódóan részletes információt nyújt az elnök részére. Ennek keretében rendelkezésre bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséhez szükséges adatokat. Az elnök további adatokat, információt kérhet a tervező munkájához.

b)A Nemzetiségi Önkormányzat ülésére az elnök iránymutatása szerint a jegyző irányításával pénzügy elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési tervezetét, de annak előterjesztése az elnök feladata.

 

c)A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel.

 

d)Bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért Igrici Község Önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

2.2. Előirányzatok módosítása

 

Az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése értelmében. Az előirányzat-módosítást a jegyző vagy az általa megbízott költségvetési ügyintéző készíti elő.

2.3. Tájékoztatás az évközi gazdálkodásról

 

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a gazdálkodásról az Áht. 87. §. (2) bekezdése szerint beszámol a képviselő-testületnek.

2.4. Éves zárszámadás

 

 1. a) Az éves költségvetésről zárszámadást és határozat-tervezetet kell összeállítani.
 2. b) A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását az elnök állítja össze a külön rendelkezés szerinti tartalommal.
 3. c) A feladat végrehajtásához a jegyző vagy az általa megbízott gazdálkodási előadó segítséget nyújt.

2.5. A költségvetési gazdálkodás szabályai

 

a)A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási adminisztrációs feladatait a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége  pénzügyi dolgozói végzik.

 

b)A Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél nyitott önálló fizetési számlával rendelkezik, melyhez házipénztár is tartozik.

 

c)Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha az önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát legkésőbb a pénzfelvételt megelőző napon de. 11.00 óráig a pénztárosnak jelzi. Készpénzes számla 200.000 Ft összegig teljesíthető, ennél nagyobb összegű számla csak átutalással teljesíthető.

 

d)A Nemzetiségi Önkormányzat könyvelési, eszköz nyilvántartási feladatait a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége kijelölt dolgozója látja el.

 

e)A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeiből vásárolt eszközt nyilvántartásba vétel céljából a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége illetékes dolgozójának bemutatni, a számlát utalványozni, illetőleg gondoskodni a szakmai teljesítés igazolásáról.

 

f)A Nemzetiségi Önkormányzat pénz és vagyongazdálkodását az Önkormányzat gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint, az abban megjelölt személyek kötelesek végezni.

 

g)A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetéséről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, amit a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége készít el. Az Áht. 108. § (2) bekezdésében meghatározott időközi mérlegjelentést – figyelemmel az Ávr.169. §-ára – a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége készíti el.

 

2.6. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje

 

 1. Kötelezettségvállalás: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el nem érő, valamint olyan kifizetések esetében, melyek pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak.(Ávr. 53. § (1) bekezdés.)

b)Utalványozás: A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott bevételek teljesítését és kifizetéseket.

 

c)Pénzügyi ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici kirendeltsége pénzügyi asszisztense írásban jogosult. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

 

d)Érvényesítés:  A számla beérkezését követően a szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és az Ávr. előírásait megtartották-e. Az érvényesítésnek tartalmazni kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. Az érvényesítést a Tiszatarjáni  Közös Önkormányzati hivatal jegyzője  jogosult végezni.

 

 1. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein

 

a)A Nemzetiségi Önkormányzat ülésein az Igrici Község Önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, vagy – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja vesz részt és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

 

b)A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltsége munkaköri leírás szerinti ügyintézője készíti el, illetve irattározza.

 

 1. Belső ellenőrzés

 

a)A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a belső ellenőrzés feladatát képezi.

 

b)Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok vonatkoznak a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodására is.

 

c)A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás keretén belül, Mezőcsát Város Polgármesteri Hivatal belső ellenőre végzi.

 

 1. Az együttműködés egyéb területei

 

Igrici Község Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat lehetőségeik keretén belül együttműködnek és elősegítik a nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek felzárkóztatását, a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését.

Minden lehetséges eszközzel azon lesznek, hogy a nemzetiségi önkormányzat területén élő lakosság lehetőségei szerint hasznos munkát végezzen a településen, a munkájukkal példát mutassanak, eleget tegyenek közüzemi szolgáltatási és adófizetési kötelezettségüknek.

 

 1. Záradék

 

 1. A megállapodás Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Igrici Roma Nemzetiségi Önkormányzat által hozott határozatával válik elfogadottá, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.
 2. Igrici község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás elfogadásáról szóló 53/2014.(XI.25.) Határozat hatályát veszti

 

 

 1. sz. függelék Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2018.(II.05.) Önkormányzati Határozatához

 

 

Utalványozási és ellenjegyzői, ellenőrzési és szakmai teljesítés igazolási joggal

felruházott személyek

 

Igrici  Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számla forgalmával az alábbi személyek jogosultak eljárni:

 

 1. utalványozási joggal

 

Nótár Zoltán elnök

 

 1. pénzügyi ellenjegyzői joggal

 

Vanczák Tiborné adóügyi ügyintéző, pénztáros

 

 1. érvényesítői, pénztárellenőri joggal

 

Burainé Hajdu Éva jegyző

 

 1. jogi ellenjegyzői joggal:

 

Burainé Hajdu Éva jegyző

 

 1. pénztár kezelése:

 

Vanczák Tiborné adóügyi ügyintéző, pénztáros

 

Szakmai teljesítésigazolás:

 

A Nemzetiségi Önkormányzat minden kifizetésénél

Nótár Zoltán elnök

Farkas Teodóra elnök-helyettes

 

Fentieket az összeférhetetlenségi szabályok betartásával kell alkalmazni.

 

 

 1. függelék Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

 

 

A polgármester, alpolgármester,

önkormányzati képviselők névsora, lakcíme

 

 

Polgármester :        Kislászló Csaba                   Igrici, Tompa u. 5.

 

 

Alpolgármester :    Tóth Sándor                         Igrici,  Tompa u. 60.

 

Képviselők:             Gábri Margit                        Igrici, Kossuth utca 91.

Ecsedi Éva                            Igrici, Tompa utca 52.

Tenczelné Tompa Ilona      Igrici, Kassa utca 19.

Földesi András                    Igrici, Csokonai utca 22.

Hunkó Pál                             Igrici, Kossuth utca 32.

 

 

 

 

 1. függelék Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

 

 

IGRICI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

 

Ügyrendi Bizottság

Elnök:              Gábri Margit                        Igrici, Kossuth utca 91.

Belső Tagok:   Hunkó Pál                             Igrici, Kossuth utca 32.

Tenczelné Tompa Ilona      Igrici, Kassa utca 19.

 

 

 

 

 1. függelék Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

 

 

IGRICI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  BIZOTTSÁGA

 

 

Településfejlesztési Bizottság

Elnök:              Földesi András                    Igrici, Csokonai utca 22.

Belső Tagok:   Gábri Margit                        Igrici, Kossuth utca 91.

Hunkó Pál                             Igrici, Kossuth utca 32.

 

 

 

 

 

 

 1. függelék Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

 

Alaptevékenységi besorolás:

 

Államháztartási szakágazat:                             841105       Helyi önkormányzatok és társulások

igazgatási tevékenysége

 

 

 

Kormányzati funkció száma és megnevezése:

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkozatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, -kezelés. -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

 

 

 • Igrici község nemzeti vagyonáról szóló 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása:

 

Kislászló Csaba polgármester és Burainé Hajdu Éva jegyző: A napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett rendeleti  javaslat:

 

Az előterjesztett rendeleti javaslat a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

 

Az előterjesztett rendeleti javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a következő rendeletet:

 

 

Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testülete

11/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelete

az Igrici község nemzeti vagyonáról szóló 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet

módosításáról

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 6. pontjában, 5.§ (2) bekezdés b) és c) pontjában, 6.§ (5) – (6) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében,  valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Az Igrici község nemzeti vagyonáról szóló 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyében ezen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Az Igrici község nemzeti vagyonáról szóló 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyében ezen rendelet 2. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

.-.-.-.-.

 

 1. melléklet a 11/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

 

 1. melléklet a 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

 

 1. Forgalomképtelen törzsvagyon:

 

 

Sorsz Hrsz. Művelési ág/Megnevezés Tulajdoni hányad %-ban Utca, házszám
1 1 Belterületi kiszolgáló út 100 Rákóczi
2 03 Külterületi közút 100 Külterület
3 05 Külterületi közút 100 külterület
4 07 Külterületi közút 100 külterület
5 08/18 Külterületi közút 100 külterület
6 14 Belterületi kiszolgáló út 100 Dózsa Gy.
7 25 Belterületi kiszolgáló út 100 Bocskai
8 39 Temető (ravatalozó) 100 Belterület
9 40 Belterületi kiszolgáló út 100 Petőfi
10 88 Belterületi kiszolgáló út 100 Arany J.
11 010 Külterületi közút 100 Külterület
12 021 Külterületi közút 100 Külterület
13 024 Külterületi közút 100 külterület
14 025 Külterületi közút 100 külterület
15 028/3 Külterületi közút 100 külterület
16 035 Külterületi közút 100 külterület
17 043 Külterületi közút 100 külterület
18 045/1 Külterületi közút 100 külterület
19 049 Külterületi közút 100 külterület
20 074/1 Külterületi közút 100 külterület
21 077/15 Külterületi közút 100 külterület
22 081 Külterületi közút 100 külterület
23 083 Külterületi közút 100 külterület
24 084 Külterületi közút 100 külterület
25 087 Külterületi közút 100 külterület
26 092 Külterületi közút 100 külterület
27 095 Külterületi közút 100 külterület
28 096 Külterületi közút 100 külterület
29 099 Külterületi közút 100 külterület
30 111 Belterületi kiszolgáló út 100 Jókai
31 124 Belterületi kiszolgáló út 100 Kossuth
32 172 Belterületi kiszolgáló út 100 Rákóczi
33 186 Belterületi kiszolgáló út 100 Rákóczi
34 201 Belterületi kiszolgáló út 100 Táncsics
35 244 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
36 246 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
37 247 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
38 254 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
39 269 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
40 314 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
41 331 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
42 332 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
43 350 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
44 391 Belterületi kiszolgáló út 100 Csokonai
45 409 Belterületi kiszolgáló út 100 Arad
46 416 Belterületi kiszolgáló út 100 Kossuth
47 429 Belterületi kiszolgáló út 100 Kossuth
48 452 Belterületi kiszolgáló út 100 Kossuth
49 455 Belterületi kiszolgáló út 100 Tompa
50 461 Belterületi kiszolgáló út 100 Kossuth
51 475 Belterületi kiszolgáló út 100 Rákóczi
52 483 Belterületi kiszolgáló út 100 Tompa
53 494 Belterületi kiszolgáló út 100 Tompa
54 508 Belterületi kiszolgáló út 100 Tompa
55 520 Belterületi kiszolgáló út 100 Tompa
56 538 Belterületi kiszolgáló út 100 Tompa
57 545 Belterületi kiszolgáló út 100 Tompa
58 551 Belterületi kiszolgáló út 100 Tompa
59 554 Belterületi kiszolgáló út 100 Kassa
60 574 Belterületi kiszolgáló út 100 Ady E.
61 590 Belterületi kiszolgáló út 100 Kassa
62 610 Belterületi kiszolgáló út 100 Kassa
63 622 Belterületi kiszolgáló út 100 Kassa
64 628 Belterületi kiszolgáló út 100 Kassa
65 1212 árok 100 zártkert
66 1296 Árok 100 zártkert
67 1297 Külterületi közút 100 zártkert
68 1298 Árok 100 zártkert
69 1331 Külterületi közút 100 zártkert
70 1393 Árok 100 zártkert
71 1405 Árok 100 zártkert
72 1602 Árok 100 zártkert
73 1603 Külterületi közút 100 zártkert
74 1604 Árok 100 zártkert
75 1900 Árok 100 zártkert
76 1901 Külterületi közút 100 zártkert
77 2231 Külterületi közút 100 zártkert

 

 

 1. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

 

Sorsz Hrsz. Művelési ág/Megnevezés Tulajdoni hányad %-ban Utca, házszám
1 028/1 Kivett szemétlerakó telep, erdő és gazdasági épület 100 Külterület
2 033/13 Kivett vízmű 100 külterület
3. 033/14 Kivett sporttelep 100 külterület
4 173/1 Polgármesteri Hivatal 100 Kossuth u. 57.
5 200 Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 100 Rákóczi utca 15.
6 432 Kivett idősek otthona (idősek nappali ellátó otthona) és udvar 100 Kossuth u. 68.
7 434 Kivett gyógyszertár és bemutatóterem és varroda 100 Kossuth utca 66.
8 437/1 Kivett beépítetlen terület 100 Belterület
9 438/6 Orvosi rendelő, gyermek-egészségügyi tanácsadó épület és 3 db garázs és udvar 100 Kossuth u. 60.

Kossuth u. 62.

10 439 Óvoda, konyha és egyéb épület, udvar 100 Kossuth u. 54.
11 441 Liget (kivett közterület) 100 Belterület
12 453 Általános iskola és udvar 100 Kossuth u. 71.

Tompa utca 9.

Tompa utca 9/B.

13 457 Tornaterem és udvar 100 Tompa utca 13.
14. 462 Felvásárló telep 100 Belterület
15. 468/2 Művelődési Ház, kivett kultúrház 100 Kossuth u. 61.
16. 553 Kivett gazdasági épület, udvar 100 Tompa u. 2.

 

 

2.melléklet a 11/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

 

 

2.melléklet a 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

 

Üzleti vagyon:

 

Sorsz Hrsz. Művelési ág/Megnevezés Tulajdoni hányad %-ban Utca, házszám
1 17 Telek 100 Dózsa Gy. u. 9.
2 37 Telek 100 Kassa
3 64 Telek 100 Petőfi u. 5.
4 75 Művelés alól kivett 100 Belterület
5 80 Telek 100 Petőfi u. 42.
6 97 Művelés alól kivett 100 Arany J.
7 034/1 Szántó 100 Külterület
8 034/13 szántó 100 külterület
9 037 Gyep (rét) 100 külterület
10 073/6 Hejőpapi hulladéklerakó telep 1 külterület
11 073/7 Hejőpapi művelés alól kivett 1 Külterület
12 080/11 Szántó 50 külterület
13 080/12 Szántó 100 külterület
14 173/2 Művelés alól kivett 100 Rákóczi u. 1.
15 281 Egyéb építési telek 50 Arad
16 288 Egyéb építési telek 33 Arad
17 296 Egyéb építési telek 100 Arad
18 298 Egyéb építési telek 100 Arad
19 299 Egyéb építési telek 100 Arad
20 300 Egyéb építési telek 100 Arad
21 301 Egyéb építési telek 100 Arad
22 304 Egyéb építési telek 100 Arad
23 306 Egyéb építési telek 100 Arad
24 308 Egyéb építési telek 100 Arad
25 313 Telek 100 Arad
26 335 Telek 100 Arad
27 336 Egyéb építési telek 100 Arad
28 337 Telek 100 Arad
29 338 Egyéb építési telek 100 Arad
30 341 Egyéb építési telek 100 Arad
31 348 Telek 75 Arad
32 349 Egyéb építési telek 100 Arad
33 352 Telek 100 Csokonai
34 353 Telek 100 Arad u. 14.
35 360 Telek 100 Arad
36 361 Telek 100 Arad
37 362 Telek 100 Arad
38 363 Telek 100 Arad
39 364 Telek 100 Arad
40 365 Telek 100 Arad
41 366 Telek 100 Arad
42 372 Egyéb építési telek 100 Arad
43 454 Családi ház 100 Tompa u 11.
44 609 Telek 100 Kassa
45 635 Telek 100 belterület
46 1314 Szőlő 44 zártkert
47 1315 Szőlő 33 zártkert
48 1316 Szőlő 33 zártkert
49 1317 Szőlő 33 zártkert
50 1318 Kert 33 zártkert
51 1345 Kert 50 zártkert
52 1352 Kert 50 Zártkert
53 1356 Kert 50 zártkert
54 1357 Kert 50 zártkert
55 1372/2 Szőlő 50 zártkert
56 1380 Kert 100 zártkert
57 1382/1 Kert 13 zártkert
58 1382/2 Kert 13 zártkert
59 1382/3 Kert 13 zártkert
60 1383 Kert 10 zártkert
61 1384 Kert 10 zártkert
62 1385 Szőlő 50 zártkert
63 1386 Szőlő 50 zártkert
64 1394 Erdő és árok 100 zártkert
65 1396 Erdő 100 zártkert
66 1415 Kert 100 zártkert
67 1417 Kert 100 zártkert
68 1421 Kert és árok 100 zártkert
69 1422 Kert és árok 100 zártkert
70 1425 Erdő és árok 100 zártkert
71 1433 Kert és árok 100 zártkert
72 1436 Kert és árok 100 zártkert
73 1441 Kert 100 zártkert
74 1452 Kert 100 zártkert
75 1456 Kert 100 zártkert
76 1457/1 Kert és árok 33 zártkert
77 1460 Kert és árok 100 zártkert
78 1464 Kert és árok 100 zártkert
79 1472 Kert 100 zártkert
80 1473 Szőlő 100 zártkert
81 1483 Kert és árok 100 zártkert
82 1484 Kert és árok 100 zártkert
83 1487 Kert és árok 100 zártkert
84 1488 Kert és árok 100 zártkert
85 1495 Kert és árok 100 zártkert
86 1500 Kert 100 zártkert
87 1514 Kert 100 zártkert
88 1534 Kert 50 zártkert
89 1537 Kert 100 zártkert
90 1539/2 Kert 100 zártkert
91 1543 Kert 100 zártkert
92 1548 Kert 50 zártkert
93 1555 Kert 100 zártkert
94 1558 Kert 100 zártkert
95 1564 Szőlő 100 zártkert
96 1565 Kert 100 zártkert
97 1568 Szőlő 100 zártkert
98 1573 Kert 50 zártkert
99 1574 Kert 50 zártkert
100 1575 Kert 100 zártkert
101 1578 Kert 100 zártkert
102 1582 Kert 100 zártkert
103 1593 Kert 100 zártkert
104 1595 Kert 100 zártkert
105 1596 Kert 100 zártkert
106 1599 Szőlő 100 zártkert
107 1605 Szántó és árok 100 zártkert
108 1607 Kert és árok 100 zártkert
109 1608 Kert és árok 100 zártkert
110 1614 Kert és árok 100 zártkert
111 1633 Gyümölcsös 100 zártkert
112 1637 Kert és árok 100 zártkert
113 1667 Kert és árok 10 zártkert
114 1668 Kert és árok 10 zártkert
115 1678 Kert és árok 100 zártkert
116 1682 Kert 100 zártkert
117 1686 Szőlő 100 zártkert
118 1688 Szőlő 100 zártkert
119 1690 Kert 100 zártkert
120 1697 Szőlő 100 zártkert
121 1699 Erdő és árok 100 zártkert
122 1705 Szőlő és árok 100 zártkert
123 1716 Kert 100 zártkert
124 1720 Kert és árok 100 zártkert
125 1722 Kert 100 zártkert
126 1725 Szőlő 100 zártkert
127 1728 Szántó és árok 100 zártkert
128 1730 Szőlő és árok 100 zártkert
129 1732 Szőlő 100 zártkert
130 1735 Szőlő 100 zártkert
131 1741 Kert és árok 100 zártkert
132 1743 Kert 33 zártkert
133 1744 Kert és árok 100 zártkert
134 1746 Szőlő 100 zártkert
135 1748 Szőlő 100 zártkert
136 1751 Kert 100 zártkert
137 1753 Kert, erdő és árok 100 zártkert
138 1757 Kert és árok 100 zártkert
139 1761 Kert 100 zártkert
140 1766 Kert és árok 100 Zártkert
141 1768 Kert és árok 25 zártkert
142 1773 Kert 100 zártkert
143 1775 Kert 100 zártkert
144 1779 Szőlő 100 zártkert
145 1781 Kert és árok 100 zártkert
146 1783 Kert és árok 100 zártkert
147 1785 Kert és árok 100 zártkert
148 1789 Kert és árok 100 zártkert
149 1791 Kert és árok 100 zártkert
150 1799 Szőlő 100 zártkert
151 1801 Kert és árok 100 zártkert
152 1806 Szőlő 100 zártkert
153 1810 Kert 3 zártkert
154 1811 Kert és árok 100 zártkert
155 1821 Kert 50 zártkert
156 1822 Szántó és árok 100 zártkert
157 1836/1 Kert 100 zártkert
158 1836/2 Kert 100 zártkert
159 1838 Kert 100 zártkert
160 1841 Kert 100 zártkert
161 1843 Kert 100 zártkert
162 1846 Kert és árok 100 zártkert
163 1852 Kert 100 zártkert
164 1857 Szőlő 50 zártkert
165 1860 Szőlő és árok 100 zártkert
166 1862 Kert és árok 100 zártkert
167 1865 Kert 100 zártkert
168 1867 Kert és árok 100 zártkert
169 1870 Kert 100 zártkert
170 1873 Erdő és árok 100 zártkert
171 1874 Erdő 44 zártkert
172 1875 Kert 100 zártkert
173 1881 Szőlő és árok 100 zártkert
174 1882 Kert 100 zártkert
175 1888 Kert és árok 100 zártkert
176 1891 Kert 100 zártkert
177 1893 Kert 100 zártkert
178 2062 Kert 100 zártkert
179 2068 Kert 100 zártkert
180 2096 Szőlő 100 zártkert
181 2102 Kert 33 zártkert
182 2103 Kert 33 zártkert
183 2104 Kert 33 zártkert
184 2106 Kert, erdő, szőlő 100 zártkert
185 2146 Szőlő 100 zártkert
186 2185 Szántó 100 zártkert
187 2190 Szántó 100 zártkert
188 2191 Szántó 100 Zártkert
189 2195 Szántó 100 Zártkert
190 2197 Szőlő és kert 20 Zártkert
191 2198 Szőlő és kert 20 zártkert
192 2212 Kert 20 zártkert
193 2230 Kert 100 zártkert
194 064/8 Kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) 100 külterület
195 064/18 Kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) 100 külterület
196 064/20 Kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) 100 külterület
197 073/1 Kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) 100 külterület
198

 

484

 

Kivett gazdasági épület, udvar 100 belterület

 

Kislászló Csaba polgármester: A Önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladása tárgyú, 77/2019.(VIII.5.) Önkormányzati Határozattal kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„…/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Külterületi ingatlanok eladása

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban foglaltakat, és úgy döntött, hogy az – az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici 064/8 hrsz.-ú, 11628 m2 térmértékű, kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonát, valamint

– az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici 064/18 hrsz.-ú, 3555 m2 térmértékű, kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonát, valamint

– az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici 064/20 hrsz.-ú, 7569 m2 térmértékű, kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonát, valamint

– az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici 073/1 hrsz.-ú, 1116 m2 térmértékű, kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonát

 

az IGRICI-KAVICS Kft. – 3459 Igrici, 064/22. hrsz., adószám: 12678567-2-05) részére eladja.

A 4 db ingatlant összesen nettó 10.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Tízmillió forint + ÁFA áron értékesíti.

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert – Igrici község nemzeti vagyonáról szóló 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelet hatályba lépését követően – az adásvételi szerződés aláírására.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

102/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Külterületi ingatlan eladása

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban foglaltakat, és úgy döntött, hogy az – az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici 064/8 hrsz.-ú, 11628 m2 térmértékű, kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonát, valamint

– az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici 064/18 hrsz.-ú, 3555 m2 térmértékű, kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonát, valamint

– az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici 064/20 hrsz.-ú, 7569 m2 térmértékű, kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonát, valamint

– az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici 073/1 hrsz.-ú, 1116 m2 térmértékű, kivett út (közforgalom elől elzárt magánút) megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonát

 

az IGRICI-KAVICS Kft. – 3459 Igrici, 064/22. hrsz., adószám: 12678567-2-05) részére eladja.

 

A 4 db ingatlant összesen nettó 10.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Tízmillió forint + ÁFA áron értékesíti.

 

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert – Igrici község nemzeti vagyonáról szóló 7/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelet hatályba lépését követően – az adásvételi szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 • Szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról szóló rendelet alkotása:

 

Kislászló Csaba polgármester és Burainé Hajdu Éva jegyző: A napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett rendeleti  javaslat:

 

Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testülete

…/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZELŐANYAGRA  VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL

 

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján,  továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a  Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása végrehajtására a következőket rendeli el:

 1. Arendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Igrici Község Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.

(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

A támogatás feltételei, menete

 1. §

 

.

 • Igrici Község Önkormányzat Képviselő- testülete szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosít a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás terhére és erejéig a rászorulók részére.

 (2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, barnakőszenet biztosíthat annak a személynek, aki

 1. aktív korúak ellátására jogosult,
 2. időskorúak ellátására jogosult,
 3. települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokkal kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, 
 4. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
 5. 3 vagy annál több gyermeket egyedül nevel,
 6. ápolási díjra jogosult,
 7. 60-65 év közötti egyedül élő nyugdíjas
 8. 65 éven felüli nyugdíjas,

(3)A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni az a, b, c, d,   pontban felsorolt jogosultakat.

 

 • Egy kérelmezőnek maximum 10 q szén állapítható   A képviselő-testület hatáskörének gyakorlását a benyújtott kérelmek elbírálásával kapcsolatban a polgármesterre ruházza.

(5) A támogatás iránti kérelem erre a célra rendszeresített formanyomtatványon ( 1. sz. melléklet) , a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltségéhez nyújtható be, 2019. november 18. napjától 2019. december 06. napjáig.  A határidő elmulasztása  jogvesztő.

 

(6) A kérelmező a kérelméhez mellékeli a  Rendelet 2. § (2) bekezdés a) b) és f)  pontokhoz az azt bizonyító határozat, vagy hatósági bizonyítvány másolatát.

 (7)     Az átvevő a barnakőszén átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni.

(8)     Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 

3.§

 

(1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől

 1. a) az a személy vagy család azon ingatlan vonatkozásában, amely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.

(2) Szociális tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, egy jogcímen, függetlenül az abban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

4.§

 

 A tüzelőanyagban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, azt csak saját célra használhatja fel.

 

Záró rendelkezések

 

5.§

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2020. március 31-től hatályát veszti.

 

.-.-.-.-.-.

 

 

Az előterjesztett rendeleti javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a következő rendeletet:

 

 

Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testülete

12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZELŐANYAGRA  VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL

 

Igrici Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján,  továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a  Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása végrehajtására a következőket rendeli el:

 1. Arendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Igrici Község Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.

(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

A támogatás feltételei, menete

 1. §

 

.

(1)Igrici Község Önkormányzat Képviselő- testülete szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosít a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás terhére és erejéig a rászorulók részére.

(2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, barnakőszenet biztosíthat annak a személynek, aki

 1. aktív korúak ellátására jogosult,
 2. időskorúak ellátására jogosult,
 3. települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokkal kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
 4. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
 5. 3 vagy annál több gyermeket egyedül nevel,
 6. ápolási díjra jogosult,
 7. 60-65 év közötti egyedül élő nyugdíjas
 8. 65 éven felüli nyugdíjas,

(3)A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni az a, b, c, d,   pontban felsorolt jogosultakat.

 

(4)Egy kérelmezőnek  maximum 10 q szén állapítható meg.  A képviselő-testület hatáskörének gyakorlását a benyújtott kérelmek elbírálásával kapcsolatban a polgármesterre ruházza.

(5) A támogatás iránti kérelem erre a célra rendszeresített formanyomtatványon ( 1. sz. melléklet) , a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Igrici Kirendeltségéhez nyújtható be, 2019. november 18. napjától 2019. december 06. napjáig.  A határidő elmulasztása  jogvesztő.

(6) A kérelmező a kérelméhez mellékeli a  Rendelet 2. § (2) bekezdés a) b) és f)  pontokhoz az azt bizonyító határozat, vagy hatósági bizonyítvány másolatát.

(7)     Az átvevő a barnakőszén átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni.

(8)     Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 

3.§

 

(1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől

 1. a) az a személy vagy család azon ingatlan vonatkozásában, amely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.

(2) Szociális tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, egy jogcímen, függetlenül az abban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

4.§

 

A tüzelőanyagban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, azt csak saját célra használhatja fel.

 

Záró rendelkezések

 

5.§

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2020. március 31-től hatályát veszti.

 

.-.-.-.-.-.

 

 

4) Belterületi ingatlan értékesítés iránti kérelem:

 

Kislászló Csaba polgármester: A napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„…/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Belterületi ingatlan eladása

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban foglaltakat, és úgy döntött, hogy az – az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici, Arany János utca 30. szám alatti, 636/1 hrsz.-ú, 900 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan tulajdonát, valamint

– az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici, Arany János utca 32. szám alatti, 636/2 hrsz.-ú, 900 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan tulajdonát

Seres László 3459 Igrici, Arany János utca 41.  szám alatti lakosnak – lakóház építésére – eladja.

A 2 db ingatlan vételárát egy összegben 700.000.- Ft + ÁFA, azaz Hétszázezer forint + ÁFA mértékben határozza meg.

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert, hogy a szerződés megkötése előtt vevőt tájékoztassa arról, hogy fenti ingatlanokon feltöltött földrész is található.

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

103/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Belterületi ingatlan eladása

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban foglaltakat, és úgy döntött, hogy az – az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici, Arany János utca 30. szám alatti, 636/1 hrsz.-ú, 900 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan tulajdonát, valamint

– az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Igrici, Arany János utca 32. szám alatti, 636/2 hrsz.-ú, 900 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan tulajdonát

Seres László 3459 Igrici, Arany János utca 41.  szám alatti lakosnak – lakóház építésére – eladja.

 

A 2 db ingatlan vételárát egy összegben 700.000.- Ft + ÁFA, azaz Hétszázezer forint + ÁFA mértékben határozza meg.

 

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert, hogy a szerződés megkötése előtt vevőt tájékoztassa arról, hogy fenti ingatlanokon feltöltött földrész is található.

 

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

5) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kérelem elbírálása:

 

Kislászló Csaba polgármester: Tájékoztatta a Testületet, hogy 1 fő nyújtott be „A” típusú pályázatot, mely pályázat megfelel az önkormányzati rendeletben foglaltaknak és formai szempontból érvényes. „B” típusú pályázat nem érkezett.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„……/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: „A” típusú BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat elbírálása

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban foglaltakat és a 2019/2020-as tanév II. félévében 5 hónapos, valamint a 2020/2021-es tanév I. félévében szintén 5 hónapos időtartamra az alábbi személyt „A” típusú Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesíti:

 

 1. Bubenkó Réka Igrici, Tompa utca 35. 2.000.-Ft/hó”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

104/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: „A” típusú BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat elbírálása

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban foglaltakat és a 2019/2020-as tanév II. félévében 5 hónapos, valamint a 2020/2021-es tanév I. félévében szintén 5 hónapos időtartamra az alábbi személyt „A” típusú Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesíti:

 

 1. Bubenkó Réka Igrici, Tompa utca 35.     2.000.-Ft/hó

 

Felelős: pályázati anyag továbbításáért: Burainé Hajdu Éva jegyző

Határidő: 2019.12.06.

 

6)Indítványok, javaslatok:

6.1 Tájékoztatások:

 

Kislászló Csaba polgármester: Az alábbiakról tájékoztatta a testületet:

– Játszótér létrehozására elnyert az önkormányzat közel 2 MFt-ot.

– REKI pályázaton nyert az önkormányzat 2.160.000.-Ft-ot.

– A napokban kezdődik a 2020. évi közfoglalkoztatás tervezése.

– A Művelődési Házban zuhanyzó kialakítására van szükség, mivel ez lesz a Biztos Kezdet Gyerekház végleges helye.

– Ismertette az új traktor vásárlásával kapcsolatos tudnivalókat.

– Az óvoda és konyha felújításának jelenlegi helyzetét ismertette. Elmondta, hogy az iskola közbeszerzése jelenleg hiánypótlás alatt van.

 

 

 

6.2. Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítése:

 

Kislászló Csaba polgármester: Tájékoztatta a testületet az önkormányzati tulajdonú Ford típusú, forgalomból kivont gépjármű értékesíthetőségéről.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

„……/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítése

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában álló Ford Transit Van 185. típusú, JUH806 forgalmi rendszámú gépkocsit bruttó 200.000.-Ft áron értékesíti.

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert az értékesítés lebonyolítására és a szükséges aláírások megtételére.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

 

105/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítése

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában álló Ford Transit Van 185. típusú, JUH806 forgalmi rendszámú gépkocsit bruttó 200.000.-Ft áron értékesíti.

 

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert az értékesítés lebonyolítására és a szükséges aláírások megtételére.

 

Felelős: Kislászló Csaba polgármester

Határidő: azonnal.

 

6.3 Önkormányzati Határozat kiegészítése:

 

Kislászló Csaba polgármester: A napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„……/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Százszorszép Óvoda és Igrici Konyha energetikai korszerűsítése pályázathoz anyagi fedezet biztosítása

 

Igrici község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00124 számú pályázat keretében az Igrici Százszorszép Óvoda (3459 Igrici, Kossuth utca 54.) és az Igrici Konyha (3459 Igrici, Kossuth utca 54. 1. ajtó) energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához 14.519.-Ft anyagi fedezetet biztosít Igrici Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének terhére.

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

106/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Százszorszép Óvoda és Igrici Konyha energetikai korszerűsítése pályázathoz anyagi fedezet biztosítása

 

Igrici község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00124 számú pályázat keretében az Igrici Százszorszép Óvoda (3459 Igrici, Kossuth utca 54.) és az Igrici Konyha (3459 Igrici, Kossuth utca 54. 1. ajtó) energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához 14.519.-Ft anyagi fedezetet biztosít Igrici Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének terhére.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: azonnal.

 

 

6.4 A 47/2018.(X.8.) Önkormányzati Határozat módosítása:

 

Kislászló Csaba polgármester: A napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet. A határozatban foglalt ingatlan tulajdonosa az önkormányzat, viszont jelenleg haszonélvezeti joggal terhelt. Az ügyvéd által elmondottakról tájékoztatta a Testületet. Épületet építeni nem tud rá az önkormányzat, viszont kerítést építeni lehet.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„……/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: 47/2018.(X.8.) Önkormányzati Határozat módosítása

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ingatlan ajándékozás” tárgyú 47/2018.(X.8.) Önkormányzati Határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Határozat tárgya: Ingatlan adásvétele

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban foglaltakat, és úgy döntött, hogy az Igrici, Kossuth utca 7. szám alatti, 123 hrsz.-ú belterületi ingatlanból – a Helyi Építési Szabályzatot figyelembe véve – a földmérő általi kimérést követően kialakításra kerülő ingatlanrészt ellenértékként a tulajdonostól elfogadja.

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan tulajdonosa részére az alábbi használaton kívüli építőanyagokat szintén ellenértékként átadja:

– 60 m2 térkő 120.000.-Ft értékben,

– betonblokk 160.000.-Ft értékben,

– kerítésléc 200.000.-Ft értékben,

– rajnai palakő 80.000.-Ft értékben,

– cementragasztó 40.000.-Ft értékben.

 

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

107/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: 47/2018.(X.8.) Önkormányzati Határozat módosítása

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ingatlan ajándékozás” tárgyú 47/2018.(X.8.) Önkormányzati Határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Határozat tárgya: Ingatlan adásvétele

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyban foglaltakat, és úgy döntött, hogy az Igrici, Kossuth utca 7. szám alatti, 123 hrsz.-ú belterületi ingatlanból – a Helyi Építési Szabályzatot figyelembe véve – a földmérő általi kimérést követően kialakításra kerülő ingatlanrészt ellenértékként a tulajdonostól elfogadja.

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan tulajdonosa részére az alábbi használaton kívüli építőanyagokat szintén ellenértékként átadja:

– 60 m2 térkő 120.000.-Ft értékben,

– betonblokk 160.000.-Ft értékben,

– kerítésléc 200.000.-Ft értékben,

– rajnai palakő 80.000.-Ft értékben,

– cementragasztó 40.000.-Ft értékben.

 

Felhatalmazza Kislászló Csaba polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

6.5 Gyermekorvos megbízási díj ügye:

 

Kislászló Csaba polgármester: Tájékoztatta a testületet, a gyermekorvos rendelési idejéről és jelenlegi megbízási díjáról és arról, hogy béremelési igényt nyújtott be. A napirend zárt ülésen történő tárgyalását nem kérte. Kérte a testület véleményét.

 

Tóth Sándor alpolgármester: Milyen a gyermekorvosi rendelés kihasználtsága? Esetleg a felnőtt és gyermekorvosi rendelést is ellátó orvos nem tudna-e még egy napot a településen rendelni?

 

Tenczelné Tompa Ilona képviselő: A gyermekorvosi rendelés ki van használva, járnak hozzá a betegek. Ezen kívül a gyermekorvos látja el az iskola egészségügyi feladatokat.

 

Balog Éva intézményvezető: Az óvodában még egyszer sem volt a gyermekorvos.

 

Hunkó Pál képviselő: Van gyermekorvos ismerőse, tájékozódni fog tőle a jelenlegi megbízási díjak mértékéről.

 

A Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a napirendi pontot érintően a következő testületi ülésen fog döntést hozni.

 

6.6 Igrici Konyha Szervezeti és Működési Szabályzata:

 

Burainé Hajdu Éva jegyző a napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„……/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Konyha Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Igrici Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyólag elfogadja.

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

108/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Konyha Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Igrici Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyólag elfogadja.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: azonnal.

 

6.7 Igrici Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata:

 

Burainé Hajdu Éva jegyző a napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„……/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Igrici Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyólag elfogadja.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

109/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Igrici Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyólag elfogadja.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: azonnal.

 

6.8 Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata:

 

Burainé Hajdu Éva jegyző a napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a Testületet.

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„……/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyólag elfogadja.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

 

A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 

110/2019.(XI.13.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Igrici község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyólag elfogadja.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: azonnal.

 

 

6.8 Roma Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatás kérelme:

 

Kislászló Csaba polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülésükön működési előlegre anyagi támogatást kért a települési önkormányzattól. Kérte, hogy az anyagi támogatás iránti kérést nyújtsa be írásban és tájékoztatta elnök Urat a települési önkormányzat anyagi helyzetéről.

 

Földesi András képviselő: Tájékoztatást kért a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

 

Kislászló Csaba polgármester a tájékoztatást megtette.

 

Több tárgy, bejelentés nem volt. Kislászló Csaba polgármester az ülést bezárta.

 

Kmft.

 

 

Kislászló Csaba                                                                      Burainé Hajdu Éva

   polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

Ecsedi Éva                                                                            Tenczelné Tompa Ilona

képviselő                                                                                         képviselő