Tárgymutató

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

 1. november 13.-án megtartott nyílt üléséről

 

 

Határozatok: 3 db

 

 • 16/2019.(XI.13.) Határozat: Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagságának módosítása
 • 17/2019.(XI.13.) Határozat Testületi ülésekről hangfelvétel készítése
 • 18/2019.(XI.13.) Határozat: Két program megvalósítása a településen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igrici község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

3459 Igrici, Kossuth utca 57/A. 

IG-/335-6/2019.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Igrici község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 13.-án 1815 órától 1900 óráig az Igrici, Kossuth utca 57/A. szám alatti helyiségében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Nótár Zoltán elnök, Benkéné Szűcs Judit Elvira, Farkas Éva, Szűcsné Farkas Elvira képviselő, lakosság részéről 1 fő

 

Távol van: Farkas Teodóra elnök-helyettes

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Kislászló Csaba polgármester

Burainé Hajdu Éva jegyző

Engi Adrienn pénzügyi asszisztens

Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Kislászló Csaba polgármester

Burainé Hajdu Éva jegyző

Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző

Nagy Lászlóné jegyzőkönyvvezető

 

 1. Képviselő eskütétele:

 

Farkas Éva képviselőt az alábbi tartalmú esküt letette:

 

„ Én ………… (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. ”

(Az esküt tevő meggyőződése szerint:)

„Isten engem úgy segéljen.”

 

Nótár Zoltán elnök: Köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon 4 fő testületi tag jelen van. Bejelenti, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a jegyzőkönyvet az elnök és egy jelen lévő képviselő írja alá.

 

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan, a kiküldött meghívóban szereplőtől eltérően az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

 

Meghívóban feltüntetett napirend:

 

 1. Képviselők tájékoztatása

Előadó: Nótár Zoltán elnök

 1. Indítványok, javaslatok

 

 

Tárgyalásra elfogadott napirend:

 

 1. Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagságának módosítása

Előadó: Nótár Zoltán elnök

 1. Képviselők tájékoztatása

Előadó: Nótár Zoltán elnök

 1. Indítványok, javaslatok

 

Napirendi pontok tárgyalása:

 

 1. Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagságának módosítása:

 

Előterjesztett határozati javaslat:

 

„…/2019.(X.31.) Önkormányzati Határozat

Tárgy: Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagságának módosítása  

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy az Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulttá nyilvánításáról szóló 13/2019.(X.31.) Határozatban szereplő Képviselő-testület tagsága eskütételt követően az alábbi taggal egészült ki:

 • Farkas Éva képviselő”

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő.

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A Képviselő-testület vita nélkül 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan meghozta a következő határozatot:

 

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

16/2019.(XI.13.) Határozat

Tárgy: Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagságának módosítása

 

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy az Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulttá nyilvánításáról szóló 13/2019.(X.31.) Határozatban szereplő Képviselő-testület tagsága eskütételt követően az alábbi taggal egészült ki:

 • Farkas Éva képviselő

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: folyamatos.

 

 1. Képviselők tájékoztatása:    

 

Nótár Zoltán elnök: Javasolta, hogy hozzon a testület határozatot arról, hogy az ülésekről mindig készüljön hangfelvétel, mivel korábbi időben előfordult, hogy a jegyzőkönyvben elírás szerepelt.

 

Nótár Zoltán elnök 1. határozati javaslata:

 

“Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

…/2019.(XI.13.) Határozat

Tárgy:  Testületi ülésekről hangfelvétel készítése

 

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy ezen testületi üléstől kezdve az ülésekről minden esetben hangfelvétel készül. A hangfelvétel készítéséről a képviselők gondoskodnak.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő.

 

A Képviselő-testület vita nélkül 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan meghozta a következő határozatot:

 

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

17/2019.(XI.13.) Határozat

Tárgy:  Testületi ülésekről hangfelvétel készítése

 

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy ezen testületi üléstől kezdve az ülésekről minden esetben hangfelvétel készül. A hangfelvétel készítéséről a képviselők gondoskodnak.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: folyamatos

 

Nótár Zoltán elnök: A településen két programot tervez megvalósítani. Kérte a testület döntését.

 

Nótár Zoltán elnök 2. határozati javaslata:

 

“Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

…/2019.(XI.13.) Határozat

Tárgy:  Két program megvalósítása a településen

 

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy Igrici településen két programot valósít meg. A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza Nótár Zoltán elnököt.”

 

Az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosító indítvány nem volt.

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő.

 

A Képviselő-testület vita nélkül 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan meghozta a következő határozatot:

 

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

18/2019.(XI.13.) Határozat

Tárgy:  Két program megvalósítása a településen

 

Igrici Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy Igrici településen két programot valósít meg. A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza Nótár Zoltán elnököt.

 

Felelős: határozat kiadásáért: jegyző

Határidő: folyamatos

 

Nótár Zoltán elnök:

 • Polgármester Úr leszereltette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájából a konvektort, pedig az nem volt rossz. Két TV stábbal beszélt ma, mondták, hogy indulnak Igricibe. Leállította őket, hogy várjuk meg a mai ülést. A rendkívüli testületi ülés tartásának oka a pénzügyi helyzet. Nem jól indult a ciklus, mert a falu vezetése úgy állt a dolgokhoz, hogy a polgármester megmutatja, hogy ő a fő bika.
 • Maga részéről mindig törvényesen dolgozik, nagy ügyben kikerüli a korrupciót. 27 roma nemzetiségi önkormányzati képviselő van megrabosítva, de ő nincs köztük. Minden szervezet könyörgött, hogy dolgozzon velük. A romaügyi államtitkárság is munkára kérte fel, egy hónap gondolkodási időt kért, mert 170 milliárd eltűnt a kormány számlájáról, de ő nemet mondott. Az Emberi Erőforrás Minisztérium pályázatelbíráló bizottságának elnöke volt. Előre eldöntött pályázatok voltak és tudtam, hogy amikor bukni fog a FIDESZ, mindenkit elő fognak venni. Nem kell már neki a hírnév. A csáti roma lányok programban még részt vettem.
 • Az elnöki munkakör átadás-átvétel botrányba fulladt. 2014. évben nagyon sok pénz maradt a számlán, hiánytalanul hoztam a pénzt, letetettem Vanczáknénak az ablakba, nem tudom, hogy hova tűnt az a sok pénz, több mint 1MFt felett kellett lennie.
 • Nem tűri meg maga mellett az olyan embert, aki azt nézi, hogyan toljunk ki egymással.
 • A nemzetiségi iroda bejárai ajtaján a zár nem jó. Kinek a feladata a megjavítása? Hogy néz ki az iroda és az előtte lévő rész? Ide ő vezető embereket fog meghívni tárgyalni. Nem engem fog minősíteni.
 • A pénzügyes szerint lehet, hogy el fog évülni a tartozás.

 

Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző: Elnök Úr mondta, hogy utánajár a tartozásnak. 2014. óta nem érkezett ezen tartozással kapcsolatban levél.

 

Nótár Zoltán elnök: Kéri a Jegyző Asszony szolgálati mobil telefonszámát.

 

Burainé Hajdu Éva jegyző: Nincs szolgálati mobil telefonja, csak saját.

 

Nótár Zoltán elnök: Azt nem adja meg Jegyző Asszony?

 

Burainé Hajdu Éva jegyző: A saját mobilszámot nem.

 

Nótár Zoltán elnök: Kéri, hogy a települési önkormányzat testületi ülésére akkor is be tudjon menni, ha arról késik. Mennyi pénz van jelenleg a pénztárban?

 

Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző: Az átadás-átvételi jegyzőkönyv pontosan tartalmazza a pénzügyi adatokat.

 

Nótár Zoltán elnök: Holnap a rendelkezésre álló pénzt felveszi.

 

Burainé Hajdu Éva jegyző és Haraszin Katalin költségvetési ügyintéző: Először be kell menni a pénzintézetbe és bejelenteni az elnök személyében történő változást. A számlán hagyni kell pénzt, mert az egyenleg nem mehet mínuszba, tervezni kell a számlavezetési díj kiegyenlítésére is pénzeszközt.

 

Nótár Zoltán elnök: Holnap 10,30 órakor találkozik Miskolcon a pályázatíró csoporttal.

 

Szűcsné Farkas Elvira képviselő: Az iroda fűtését meg kellene oldani.

 

Farkas Éva képviselő: Reméli, hogy az elnök és a polgármester normálisan együtt fog dolgozni, nem járatják le egymást a polgármester és az elnök. Csak ezért tette le az esküt most. Ez mindenki érdeke. Ha nem tudják ezt megtenni, nem lehet együttműködni.

Kérte Polgármester Úrtól, hogy ami a képviselőkre vonatkozik, azt csak ők hallják, ne minden közfoglalkoztatott.

 

Kislászló Csaba polgármester: Mire gondol?

 

Farkas Éva képviselő: A hétfői napra.

 

Kislászló Csaba polgármester: A beszélgetés során közfoglalkoztatottakról volt szó, azért hallhatta mindenki. Kérte, ha képviselői feladatukat munkaidőben látják el, akkor azt jelezzék előre. Ruha osztáskor ez meg is történt, szóltak előre és engedélyt kaptak rá. Ha csak a képviselőkre vonatkozó eset lesz, akkor azt nekik fogja mondani, ha a közfoglalkoztatottakra fog vonatkozni egy tájékoztatás, akkor azt mindenki hallhatja majd.

 

Farkas Éva képviselő: Amit velük akar beszélni, csak nekik mondja. A munkatársaik beszéltek róluk, hogy Polgármester Úr leégette őket. Kérte, hogy az irodában lévő asztal kerüljön megjavíttatásra vagy egy másik használt asztalt kérnek helyette.

 

Kislászló Csaba polgármester: Asztal igényét az önkormányzat a települési önkormányzathoz írásban nyújtsa be.

 

Farkas Éva képviselő: A hátsó udvari fa illemhely már nincs meg. A munkások hátul végzik el a dolgukat.

 

Kislászló Csaba polgármester: Mehetnek a dolgozók a Művelődési Ház udvarán rendelkezésre álló illemhelyre. Ha hasonlót látnak, szóljanak rájuk, a hátsó udvaron nincs illemhely.

 

Nótár Zoltán elnök: Polgármester Úr kérte, hogy az ülések 17 óra után kerüljenek megtartásra. Ő nem fogja tudni ezt betartani. Önkormányzati törvény szerint a munkáltató köteles fizetni a kieső munkaidőt a képviselő részére.

 

Burainé Hajdu Éva jegyző: Elnök Úr az ülések időpontjának meghatározásakor vegye figyelembe, hogy ő négy településen jegyző. A kieső munkaidő megtérítése a testületi ülések időpontjára vonatkozik.

Nótár Zoltán elnök: Minden képviselői teendővel összefüggésben lévő utazásra, konferenciára, kapcsolatépítésre is kell fizetni a munkabért és el kell engedni a munkából.

 

Kislászló Csaba polgármester: Ad-hoch jelleggel nem lehet testületi ülést tartani. A meghívót néhány nappal előtte már ki kell küldeni. Ez alapján, ha előre jelzik a képviselők, eljöhetnek a közfoglalkoztatásból is az ülésre. A meghívó kiküldésére vonatkozó szabályokat meg kell nézni az erre vonatkozó jogszabályban és egyeztetni kell korrekt módon. Ne tegyük ki a képviselőket annak, hogy az előzőekben említett közfoglalkoztatottak sérelmezzék.

 

Nótár Zoltán elnök:  Nem így van. Közmunkások mondták, hogy a fűtés nem volt rossz, csak választás után le lett szereltetve.

 

Kislászló Csaba polgármester: A konvektor kb. másfél éve elromlott. Megnézik, hogy lehet-e javítani. Beszéltek már róla, addig használhat a nemzetiségi önkormányzat villanymelegítőt, mint ahogyan ez jelen ülésen is történik. A konvektor engedte a gázt, azért szereltette le. A közmunkások hiába mondtak mást. Gázszivárgás esetén a felelősség nem a közmunkásoké, hanem a polgármesteré. A nemzetiségi önkormányzat vásárolhat addig egy villanymelegítőt. Ésszerű gazdálkodással kéri az energia felhasználását. Amikor nincsenek a képviselők a helyiségben, ne maradjon égve villany és ne menjen a fűtés.

 

Nótár Zoltán elnök: Kéri, hogy a három új képviselő a nemzetiségi törvény kapja meg nyomtatott formában.

 

Burainé Hajdu Éva jegyző: Az új képviselők megkapják a nemzetiségi törvényt.

 

Több tárgy, bejelentés nem volt. Nótár Zoltán elnök az ülést bezárta.

 

 

Kmft.

 

 

 

Nótár Zoltán                                                                        Szűcsné Farkas Elvira        

elnök                                                                                     képviselő